Voorwaarde & verwerkingsvoorschriften deurplaten

In deze kennisbank staan diverse vragen en antwoorden over onze producten en diensten.

Neem contact op

1. Afwerken van de deurromp. Alvorens de deurromp afgehangen wordt dienen de kopse kanten inclusief de omfrezingen, oppervlakte-infrezingen (alleen verticale V-groef toegestaan), slotgaten en scharnierinkrozingen te worden voorzien van 2x randsealer. De randsealer dient aangebracht te worden volgens de verwerkingsvoorschriften van de leverancier. Voorts dient de deurromp minimaal te worden voorzien van een grondlaag 80 mu volgens de BRL 0803 (NB er dient randsealer gebruikt te worden voor de 4 poreuze kopse zaagzijden, met minimaal 2 lagen randsealer en 1 grondlaag). De grondlaag dient aangebracht te worden volgens de BRL 0814. Bovendien dient de filmlaag gesloten te zijn volgens de SKH-Publicatie 06-02 en binnen 1 maand afgewerkt te worden.
2. Transport en opslag.
De deurrompen dienen tijdens transport en gedurende opslag afdoende tegen
weersinvloeden, beschadigingen en dergelijke te zijn beschermd en daarbij zo te zijn ondersteunt, met minimaal 1 ligger per meter, zodat geen ontoelaatbare vervormingen kunnen optreden. De stapelhoogte is maximaal 100 cm. De opslagruimte dient doeltreffend geventileerd te zijn, zodat het meegegeven vochtgehalte in de deuren gehandhaafd blijft.
3. Garantievoorwaarden (beknopt).
Alvorens de deurromp(en) verwerkt en/of bewerkt wordt dient deze gecontroleerd te worden op zichtbare gebreken en bij eventuele constatering hiervan dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de deurromp(en) bij de leverancier kenbaar gemaakt te worden.
Binnen de garantievoorwaarden zijn raam-, brievenbusopeningen en infrezingen
toegestaan mits aantoonbaar aan de verwerkingsvoorschriften is voldaan. Overleg met uw leverancier welke bewerkingen zijn toegestaan. Zie voor kleurafwerking en de daarbij behorende garanties de volledige garantievoorwaarden, op aanvraag en/of via de website verkrijgbaar (downloads). Voor volledige garantievoorwaarden zie onze website.
4. Hang en sluitwerk.
Medite Tricoya® bevat zuren die metalen kunnen aantasten. De fabrikant adviseert om RVS hang en sluitwerk te gebruiken.

1. Afwerken van de massieve deurromp.
Alvorens de deurromp afgehangen wordt dienen de kopse kanten zoals de
omfrezingen (max. 10 mm. per kant), oppervlakte-infrezingen (alleen verticale V-groef toegestaan), slotgaten en scharnierinkrozingen te worden voorzien van een
middel volgens de SKH-Publicatie 07-01. Het middel dient aangebracht te worden
volgens de verwerkingsvoorschriften van de leverancier. Voorts dient de deur
minimaal te worden voorzien van een grondlaag concept 1 volgens de BRL 0803
(NB er dient randsealer gebruikt te worden voor de 4 poreuze kopse zaagzijden,
met minimaal 2 lagen randsealer en 1 grondlaag). De grondlaag dient aangebracht
te worden volgens de BRL 0814. Bovendien dient de filmlaag gesloten te zijn
volgens de SKH-Publicatie 06-02 en binnen 1 maand afgewerkt te worden.
2. Transport en opslag.
De deurrompen dienen tijdens transport en gedurende opslag afdoende tegen
weersinvloeden, beschadigingen en dergelijke te zijn beschermd en daarbij zo te
zijn ondersteunt, met minimaal 1 ligger per meter, zodat geen ontoelaatbare
vervormingen kunnen optreden. De stapelhoogte is maximaal 100 cm. De
opslagruimte dient doeltreffend geventileerd te zijn, zodat het meegegeven
vochtgehalte in de deuren gehandhaafd blijft.
3. Garantievoorwaarden (beknopt).
Alvorens de deurromp(en) verwerkt en/of bewerkt wordt dient deze
gecontroleerd te worden op zichtbare gebreken en bij eventuele constatering
hiervan dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de deurromp(en) bij de
leverancier kenbaar gemaakt te worden.
Binnen de garantievoorwaarden zijn raam, brievenbusopeningen en infrezingen
(alleen V-groef) toegestaan mits aantoonbaar aan de verwerkingsvoorschriften is
voldaan. Zie voor kleurafwerking en de daarbij behorende garanties de volledige
garantievoorwaarden.
De volledige garantievoorwaarden zijn op aanvraag en/of via de website
verkrijgbaar.

Garantievoorwaarden voor Massieve (en
Light) deurrompen, januari 2021.
Garantie
Akab verklaart hierbij dat de geproduceerde light deurrompen en de massieve deurrompen gegarandeerd zijn tegen uitbuiging volgens
klasse 1 en tegen delaminatie mits geheel aantoonbaar aan de verwerkingsvoorschriften en onderhoudsvoorschriften is voldaan (e.e.a.
in overeenstemming met de geldende richtlijnen ‘randafwerking, oppervlaktebehandeling en onderhoud’). Bovendien moet de deurromp
ingezet worden waarvoor het bedoeld is: toepassing als deur. De
verwerkingsvoorschriften worden altijd bijgevoegd bij de deurromp en kunnen
eveneens worden gedownload via de website. Akab hanteert een garantietermijn van 10 jaar waarbij de factuurdatum als eerste dag van de garantietermijn geldt. Binnen de garantietermijn zal de gefactureerde waarde van de plaat tot
maximaal 100% worden vergoed in de eerste vijf jaren. In de daaropvolgende 5 jaren zal dit percentage met 20% per jaar gereduceerd worden. Voorts zullen, na overleg met reclamant, arbeidskosten/herstelkosten en kosten van materiaal t.b.v. het vervangen van de betreffende deurromp vergoed worden tot een maximum van € 500,- per deurromp. Ook dit bedrag wordt, volgens bovenstaande regeling, gereduceerd gedurende de garantietermijn.

Vormstabiliteit
Tijdens de garantieperiode kunnen de Light en Massieve deurrompen door klimaatinvloeden vervormen. De garantie op kromming en scheluwte van Light en Massieve deurrompen zijn geldig tot een maximale deurafmeting van 2500 mm. (lengte) en 1220 mm. (breedte). Met betrekking tot de kromming en scheluwte
gelden de eisen zoals vastgelegd in de SKHBGS-001. De in de praktijk te verwachten maximale uitbuiging in mm wordt gemeten na het eerste gebruiksjaar, buiten het stookseizoen. De eventuele kromming en scheluwte dienen te worden gemeten aan de sluitzijde van de deur; de kromming met de deur in geopende toestand, de scheluwte met de deur dicht op het midden slot. Akab garandeert
haar deurrompen tot 10 jaar na factuurdatum tegen uitbuiging, scheluwte en delaminatie mits aantoonbaar aan de verwerkingsvoorschriften en onderhoud is voldaan. Gedurende het eerste jaar nadat een deurromp is gemonteerd moet
deze zich aanpassen aan de vochtbalans binnen-buiten. De deurromp kan in dát geval tijdelijk wat meer vervorming geven. De kromming (vervorming van de deur in lengte of breedte) mag bij een 40 / 54 mm deurdikte in de lengte max. 8 mm
(Klasse I) zijn en in de breedte max. 4 mm (Klasse II). De scheluwte (vervorming van tegenover elkaar liggende randen/zijden niet in een plat vlak liggen (gedraaid)) mag bij een deurdikte van 40 / 54 mm max. 8 mm zijn (Klasse I).

Binnen de garantie vallen raam, brievenbusopeningen en infrezingen mits aan
de verwerkingsvoorschriften is voldaan. Uitgesloten van garantie

– Op maatwerk > dan lengte 2500 mm en/of breedte 1220 mm wordt geen
garantie gegeven.
– U-groeven zijn niet toegestaan. In deuren mogen uitsluitend verticale V-groeven worden uitgefreesd in het aangegeven diepte bereik.
– Gebreken ontstaan door extreme temperatuurwisselingen. en weersinvloeden op een deur met donkere of transparante verfkleur (zie verfkleur en garantie 2016). Bijv. kromtrekken, krimpen, kleine oppervlakte- en droogscheurtjes (natuurproduct), scheuren van stijlen, dorpels en panelen.
–  Wanneer(vloer) verwarmingselementen zich binnen een afstand van 100 cm van de deur bevinden.
–  Als bij controle blijkt dat het vochtpercentage van de deur meer dan 16% is.
–  Indien deuren zich bevinden in een extreme warmte/koude situatie.
–  Als de kromte of scheluwte van de deur niet meer dan 8 mm is.
–  Normale slijtage door gebruik, te weinig
of geen onderhoud, onjuiste behandeling, onjuiste montage abnormaal gebruik.
– Het doorboren van deuren, anders dan
voor zorgvuldig gesealde en gelakte slotgaten en spionogen, is niet toegestaan. Dit geldt bijv. voor deuren die zijn afgehangen d.m.v. hengen waarbij craquelé van de aangebrachte verf alsmede openspringend fineer grote risico’s vormen.
–  Eventuele aftekening van het frame of vulling.
–  Onvoldoende controle op eventuele aanwezige problemen voor en tijdens de montage. Indien het geleverde ondanks zichtbare gebreken is verwerkt, is het geleverde uitgesloten van garantie.
– Schade door vernieling, inbraak, natuurverschijnselen, brand of explosies.
– Geen waterkering in kozijn of gevel aanwezig is.

Schademelding
Alvorens de deurromp verwerkt en/of bewerkt wordt dient deze gecontroleerd te worden op zichtbare gebreken en bij eventuele constatering hiervan dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de deurromp schriftelijk (per email) bij de leverancier kenbaar gemaakt te worden, met hierin het factuur-/ordernummer
vermeld en gespecificeerde omvang van de schade. Akab dient in de gelegenheid gesteld te worden ter plaatse onderzoek te doen. Akab behoudt zich het recht voor, de schade elders te laten onderzoeken. Of mocht er toch iets niet naar tevredenheid zijn dan kunt u contact opnemen met uw leverancier. Mocht uit onderzoek komen vast te staan dat de gemelde klacht buiten de garantie valt dan worden onderzoekskosten in rekening gebracht. Indien er door een onafhankelijk instituut onderzoek wordt verricht dan zijn de onderzoekskosten, wanneer blijkt dat het product onjuist is verwerkt of gebruikt, voor zijn of haar rekening. Zo ook de reparatiekosten en/of de te vervangen producten. Akab beperkt de garantieregeling
tot bovenstaande en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (gevolg) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit defecten en/of gebreken aan de deurromp. Rechten en/of aanspraken uit hoofde van de garantie kunnen niet overgaan op derden.

Klacht verhelpen
Akab behoudt zich het recht voor om de klacht te verhelpen door correctieve maatregelen aan de deurromp zelf, op locatie waar de deurromp zich bevindt of bij de fabrikant zelf. Herstelwerkzaamheden die zonder overleg met de fabrikant worden uitgevoerd worden nimmer vergoed.

Afhandeling klacht
Een klacht wordt in beginsel afgehandeld door de dealer die Akab hierover informeert. Na melding van de klacht neemt Akab deze binnen 14 dagen (excl. vakantieperiode) in behandeling. Bij een geldig bevonden klacht dient de klacht binnen 2 maanden te zijn verholpen, tenzij anders is overeengekomen tussen fabrikant en afnemer en behoudens overmacht. Tevens verwijzen wij ook naar onze
algemene leverings- en verkoopvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Controle Controleer het product altijd eerst goed (juiste deur, juiste afmeting enz.) alvorens u met de verwerking van de deur begint.

De aansprakelijkheid is beperkt tot in deze garantie vermelde voorwaarden. Indien niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, vervalt elk recht op schadevergoeding.

Een goede verwerking en het juiste onderhoud is uiterst belangrijk, alleen dan is een lange levensduur gegarandeerd. (Zie ook verfkleur/ onderhoud en geldende garantievoorwaarden)

Garantievoorwaarden voor Tritop
deurrompen, 2021.
Garantie
De fabrikant verklaart hierbij dat de
geproduceerde Tritop deurrompen
gegarandeerd zijn tegen uitbuiging/scheluwte
van max 4mm en tegen delaminatie mits geheel
aantoonbaar aan de verwerkings- en
onderhoudsvoorschriften is voldaan (e.e.a. in
overeenstemming met de geldende richtlijnen
‘randafwerking, oppervlaktebehandeling en
onderhoud’). Bovendien moet de deurromp
ingezet worden waarvoor het bedoeld is:
toepassing als deur. De verwerkingsvoorschriften worden altijd bijgevoegd bij de
deurromp en kunnen eveneens worden
gedownload via de website. Akab hanteert een
garantietermijn van 25 jaar waarbij de
factuurdatum als eerste dag van de
garantietermijn geldt op materiaal en 15 jaar op
delaminatie. Binnen de garantietermijn zal de
door de fabrikant gefactureerde waarde van de
plaat tot maximaal 100% worden vergoed in de
eerste vijf jaren. In de daaropvolgende 5 jaren
zal dit percentage met 20% per jaar
gereduceerd worden. Voorts zullen, na overleg
met reclamant, arbeidskosten/herstelkosten en
kosten van materiaal t.b.v. het vervangen van
de betreffende deurromp vergoed worden tot
een maximum van € 500,- per deurromp. Ook
dit bedrag wordt, volgens bovenstaande
regeling, gereduceerd gedurende de
garantietermijn.
Vormstabiliteit
Tijdens de garantieperiode kunnen de Tritop
deurrompen door klimaat-invloeden vervormen.
De garantie op kromming en scheluwte van
Tritop deurrompen zijn geldig tot een maximale
deurafmeting van 2500 mm.(lengte) en 1200
mm. (breedte).
Met betrekking tot de kromming en scheluwte
gelden de eisen zoals vastgelegd in de SKHBGS-001. De in de praktijk te verwachten
maximale uitbuiging in mm wordt gemeten na
het eerste gebruiksjaar, buiten het
stookseizoen. De eventuele kromming en
scheluwte dienen te worden gemeten aan de
sluitzijde van de deur; de kromming met de deur
in geopende toestand, de scheluwte met de
deur dicht op het midden slot. Akab garandeert
haar Tritop deurrompen tot 15 jaar na
factuurdatum tegen uitbuiging, scheluwte en 10
jaar tegen delaminatie mits aantoonbaar aan de
verwerkingsvoorschriften en onderhoud is
voldaan. Gedurende het eerste jaar nadat een
deurromp is gemonteerd moet deze zich
aanpassen aan de vochtbalans binnen-buiten.
De deurromp kan in dát geval tijdelijk wat meer
vervorming geven.
De kromming (vervorming van de deur in lengte
of breedte) mag bij een 40 / 54 mm deurdikte in
de lengte max. 4 mm (Klasse II) zijn en in de
breedte max. 4 mm (Klasse II).
De scheluwte (vervorming van tegenover elkaar
liggende randen/zijden niet in een plat vlak
liggen (gedraaid)) mag bij een deurdikte van 40
/ 54 mm max. 4 mm zijn (Klasse II).
Binnen de garantie vallen raam,
brievenbusopeningen en infrezingen mits aan
de verwerkingsvoorschriften is voldaan.
Uitgesloten van garantie zijn schade en
kosten veroorzaakt door:
 Op maatwerk >lengte 2500mm en/of .
breedte 1200 mm wordt geen garantie
gegeven.
 U-groeven zijn niet toegestaan. In
deuren mogen uitsluitend verticale Vgroeven worden in-gefreesd in het
aangegeven diepte bereik.
 Gebreken, ontstaan door extreme
temperatuurwisselingen en
weersinvloeden op een deur met
donkere of transparante verfkleur.
Bijvoorbeeld kromtrekken, krimpen,
kleine oppervlakte- en droogscheurtjes
(natuurproduct), scheuren van stijlen,
dorpels en panelen. (Zie Verfkleur,
invloed oppervlakte temperatuur en
onderhoud en hierbij behorende
garantievoorwaarden)
 Wanneer (vloer) verwarmingselementen zich binnen een afstand van
100 cm van de deur bevinden
 Als bij controle blijkt dat het
vochtpercentage van de deur meer dan
16% is.
 Indien deuren zich bevinden in een
extreme warmte/koude situatie.
De Koumen 58 6433KD Hoensbroek
verkoop@akab.nl T: 045-5114977
 Geen waterkering in kozijn of gevel
aanwezig is.
 Als de kromte of scheluwte van de deur
niet meer dan 4 mm is.
 Normale slijtage door gebruik, te weinig
of geen onderhoud, onjuiste
behandeling, onjuiste montage en
abnormaal gebruik.
 Het doorboren van deuren, anders dan
voor zorgvuldig gesealde en gelakte
slotgaten en spionogen, is niet
toegestaan. Dit geldt bijv. voor deuren
die zijn afgehangen d.m.v. hengen
waarbij craquelé van de aangebrachte
verf alsmede openspringend toplaag
grote risico’s vormen.
 Eventuele aftekening van het frame of
vulling.
 Onvoldoende controle op eventuele
aanwezige problemen voor en tijdens
de montage. Indien het geleverde
ondanks zichtbare gebreken is
verwerkt, is het geleverde uitgesloten
van garantie.
 Schade door vernieling, inbraak,
natuurverschijnselen, brand of
explosies.
Schademelding.
Alvorens de deurromp verwerkt en/of bewerkt
wordt dient deze gecontroleerd te worden op
zichtbare gebreken en bij eventuele
constatering hiervan dient dit binnen 7 dagen na
ontvangst van de deurromp schriftelijk (per email) bij de leverancier kenbaar gemaakt te
worden, met hierin het factuur-/ordernummer
vermeld en gespecificeerde omvang van de
schade.
Akab dient in de gelegenheid gesteld te worden
ter plaatse onderzoek te doen. Akab behoudt
zich het recht voor, de schade elders te laten
onderzoeken.
Of mocht er toch iets niet naar tevredenheid zijn
dan kunt u contact opnemen met uw
leverancier.
Mocht uit onderzoek komen vast te staan dat de
gemelde klacht buiten de garantie valt dan
worden onderzoekskosten in rekening
gebracht. Indien er door een onafhankelijk
instituut onderzoek wordt verricht dan zijn de
onderzoekskosten, wanneer blijkt dat het
product onjuist is verwerkt of gebruikt, voor zijn
of haar rekening. Zo ook de reparatiekosten
en/of de te vervangen producten.
Akab beperkt de garantieregeling tot
bovenstaande en kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor (gevolg) schade, direct of indirect,
voortvloeiend uit defecten en/of gebreken aan
de deurromp. Rechten en/of aanspraken uit
hoofde van de garantie kunnen niet overgaan
op derden.
Klacht verhelpen
Akab behoudt zich het recht voor om de klacht
te verhelpen door correctieve maatregelen aan
de deurromp zelf, op locatie waar de deurromp
zich bevindt of bij de fabrikant zelf.
Herstelwerkzaamheden die zonder overleg met
Akab worden uitgevoerd worden nimmer
vergoed.
Afhandeling klacht
Een klacht wordt in beginsel afgehandeld door
de dealer die de fabrikant hierover informeert.
Na melding van de klacht neemt Akab deze
binnen 14 dagen (excl. vakantieperiode) in
behandeling. Bij een geldig bevonden klacht
dient de klacht binnen 2 maanden te zijn
verholpen, tenzij anders is overeengekomen
tussen fabrikant en afnemer en behoudens
overmacht.
Tevens verwijzen wij ook naar onze algemene
leverings- en verkoopvoorwaarden,
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Controle
Controleer het product altijd eerst goed (juiste
deur, juiste afmeting enz.) alvorens u met de
verwerking van de deur begint.
De aansprakelijkheid is beperkt tot de in deze
garantie vermelde voorwaarden. Indien niet aan
bovenstaande voorwaarden is voldaan, vervalt
elk recht op schadevergoeding.
Een goede verwerking en het juiste onderhoud
is uiterst belangrijk, alleen dan is een lange
levensduur gegarandeerd.

Garantievoorwaarden voor ALU-ISO
deurrompen, 2021.
Garantie
De fabrikant verklaart hierbij dat de
geproduceerde ALU-ISO deurrompen
gegarandeerd zijn tegen uitbuiging/scheluwte
van max 4mm en tegen delaminatie mits geheel
aantoonbaar aan de verwerkings- en
onderhoudsvoorschriften is voldaan (e.e.a. in
overeenstemming met de geldende richtlijnen
‘randafwerking, oppervlaktebe- handeling en
onderhoud’). Bovendien moet de deurromp
ingezet worden waarvoor het bedoeld is:
toepassing als deur. De verwerkingsvoorschriften worden altijd bijgevoegd bij de
deurromp en kunnen eveneens worden
gedownload via de website. Akab hanteert een
garantietermijn van 10 jaar waarbij de
factuurdatum als eerste dag van de
garantietermijn geldt op materiaal en 10 jaar op
delaminatie. Binnen de garantietermijn zal de
door de fabrikant gefactureerde waarde van de
plaat tot maximaal 100% worden vergoed in de
eerste vijf jaren. In de daaropvolgende 5 jaren
zal dit percentage met 20% per jaar
gereduceerd worden. Voorts zullen, na overleg
met reclamant, arbeidskosten/herstelkosten en
kosten van materiaal t.b.v. het vervangen van
de betreffende deurromp vergoed worden tot
een maximum van € 500,- per deurromp. Ook
dit bedrag wordt, volgens bovenstaande
regeling, gereduceerd gedurende de
garantietermijn.
Vormstabiliteit
Tijdens de garantieperiode kunnen de ALU-ISO
deurrompen door klimaat-invloeden vervormen.
De garantie op kromming en scheluwte van
ALU-ISO deurrompen zijn geldig tot een
maximale deurafmeting van 2500 mm.(lengte)
en 1200 mm. (breedte).
Met betrekking tot de kromming en scheluwte
gelden de eisen zoals vastgelegd in de SKHBGS-001. De in de praktijk te verwachten
maximale uitbuiging in mm wordt gemeten na
het eerste gebruiksjaar, buiten het
stookseizoen. De eventuele kromming en
scheluwte dienen te worden gemeten aan de
sluitzijde van de deur; de kromming met de deur
in geopende toestand, de scheluwte met de
deur dicht op het middenslot. Akab garandeert
haar ALU-ISO deurrompen tot 15 jaar na
factuurdatum tegen uitbuiging, scheluwte en 10
jaar tegen delaminatie mits aantoonbaar aan de
verwerkingsvoorschriften en onderhoud is
voldaan. Gedurende het eerste jaar nadat een
deurromp is gemonteerd moet deze zich
aanpassen aan de vochtbalans binnen-buiten.
De deurromp kan in dát geval tijdelijk wat meer
vervorming geven.
De kromming (vervorming van de deur in lengte
of breedte) mag bij een 40 / 54 mm deurdikte in
de lengte max. 4 mm (Klasse II) zijn en in de
breedte max. 4 mm (Klasse II).
De scheluwte (vervorming van tegenover elkaar
liggende randen/zijden niet in een plat vlak
liggen (gedraaid)) mag bij een deurdikte van 40
/ 54 mm max. 4 mm zijn (Klasse II).
Binnen de garantie vallen raam,
brievenbusopeningen en infrezingen mits aan
de verwerkingsvoorschriften is voldaan.
Uitgesloten van garantie zijn schade en
kosten veroorzaakt door:
 Op maatwerk >lengte 2500mm en/of .
breedte 1200 mm wordt geen garantie
gegeven.
 U-groeven zijn niet toegestaan. In
deuren mogen uitsluitend verticale Vgroeven worden in-gefreesd in het
aangegeven diepte bereik.
 Gebreken, ontstaan door extreme
temperatuurwisselingen en weersinvloeden op een deur met donkere of
transparante verfkleur. Bijvoorbeeld
kromtrekken, krimpen, kleine
oppervlakte- en droogscheurtjes
(natuurproduct), scheuren van stijlen,
dorpels en panelen. (Zie Verfkleur,
invloed oppervlakte temperatuur en
onderhoud en hierbij behorende
garantievoorwaarden)
 Wanneer (vloer) verwarmingselementen zich binnen een afstand van
100 cm van de deur bevinden
 Als bij controle blijkt dat het
vochtpercentage van de deur meer dan
16% is.
 Indien deuren zich bevinden in een
extreme warmte/koude situatie.
De Koumen 58 6433KD Hoensbroek.
verkoop@akab.nl T: 045-5114977
 Geen waterkering in kozijn of gevel
aanwezig is.
 Als de kromte of scheluwte van de deur
niet meer dan 4 mm is.
 Normale slijtage door gebruik, te weinig
of geen onderhoud, onjuiste
behandeling, onjuiste montage en
abnormaal gebruik.
 Het doorboren van deuren, anders dan
voor zorgvuldig gesealde en gelakte
slotgaten en spionogen, is niet
toegestaan. Dit geldt bijv. voor deuren
die zijn afgehangen d.m.v. hengen
waarbij craquelé van de aangebrachte
verf alsmede openspringend fineer
grote risico’s vormen.
 Eventuele aftekening van het frame of
vulling.
 Onvoldoende controle op eventuele
aanwezige problemen voor en tijdens
de montage. Indien het geleverde
ondanks zichtbare gebreken is
verwerkt, is het geleverde uitgesloten
van garantie.
 Schade door vernieling, inbraak,
natuurverschijnselen, brand of
explosies.
Schademelding.
Alvorens de deurromp verwerkt en/of bewerkt
wordt dient deze gecontroleerd te worden op
zichtbare gebreken en bij eventuele
constatering hiervan dient dit binnen 7 dagen na
ontvangst van de deurromp schriftelijk (per email) bij de leverancier kenbaar gemaakt te
worden, met hierin het factuur-/ordernummer
vermeld en gespecificeerde omvang van de
schade.
Akab dient in de gelegenheid gesteld te worden
ter plaatse onderzoek te doen. Akab behoudt
zich het recht voor, de schade elders te laten
onderzoeken.
Of mocht er toch iets niet naar tevredenheid zijn
dan kunt u contact opnemen met uw
leverancier.
Mocht uit onderzoek komen vast te staan dat de
gemelde klacht buiten de garantie valt dan
worden onderzoekskosten in rekening
gebracht. Indien er door een onafhankelijk
instituut onderzoek wordt verricht dan zijn de
onderzoekskosten, wanneer blijkt dat het
product onjuist is verwerkt of gebruikt, voor zijn
of haar rekening. Zo ook de reparatiekosten
en/of de te vervangen producten.
Akab beperkt de garantieregeling tot
bovenstaande en kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor (gevolg) schade, direct of indirect,
voortvloeiend uit defecten en/of gebreken aan
de deurromp. Rechten en/of aanspraken uit
hoofde van de garantie kunnen niet overgaan
op derden.
Klacht verhelpen
Akab behoudt zich het recht voor om de klacht
te verhelpen door correctieve maatregelen aan
de deurromp zelf, op locatie waar de deurromp
zich bevindt of bij de fabrikant zelf.
Herstelwerkzaamheden die zonder overleg met
Akab worden uitgevoerd worden nimmer
vergoed.
Afhandeling klacht
Een klacht wordt in beginsel afgehandeld door
de dealer die de fabrikant hierover informeert.
Na melding van de klacht neemt Akab deze
binnen 14 dagen (excl. vakantieperiode) in
behandeling. Bij een geldig bevonden klacht
dient de klacht binnen 2 maanden te zijn
verholpen, tenzij anders is overeengekomen
tussen fabrikant en afnemer en behoudens
overmacht.
Tevens verwijzen wij ook naar onze algemene
leverings- en verkoopvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Controle
Controleer het product altijd eerst goed (juiste
deur, juiste afmeting enz.) alvorens u met de
verwerking van de deur begint.
De aansprakelijkheid is beperkt tot de in deze
garantie vermelde voorwaarden. Indien niet aan
bovenstaande voorwaarden is voldaan, vervalt
elk recht op schadevergoeding.
Een goede verwerking en het juiste onderhoud
is uiterst belangrijk, alleen dan is een lange
levensduur gegarandeerd.

Verfkleur, invloed oppervlakte temperatuur en onderhoud Geef vocht geen kans, let daarom op de afstand tussen de laaggelegen houten kozijndorpels en de tuin of bestrating / afstand behoort minstens 50 mm te zijn, hout wat langdurig nat  blijft/is kan vocht binnendringen. Voor de hierdoor optredende schade kan Akab geen aansprakelijkheid aanvaarden. Onthoud dat donkere verfkleuren niet alleen meer onderhoud vergen. Extreem donkere kleuren uit Klasse III absorberen zonlicht en zorgen voor grotere temperatuurstijging in de deurromp. Dit heeft een negatieve invloed op de vormstabiliteit en functionaliteit van een houten deur. Opwarming afwerklaag: Het onderhoud van een deur wordt in belangrijke mate bepaald door de maximum oppervlakte temperatuur in de afwerklaag (verf
en hout). De oppervlakte temperatuur van de deur stijgt door:

1) Situatie van de zon (weer/wind)

2) Warmteopname van de kleur zelf

3) De luchttemperatuur in de directe omgeving

De meest ongunstige praktijksituatie is bij een zuid-/zuidwest gevel. In de zomer kan deze oppervlakte temperatuur dan ook behoorlijk stijgen. Niet RAL-kleuren kunnen bij de dichtstbijzijnde RAL-kleur gehouden worden om te kunnen achterhalen tot welke temperatuurklasse deze kleur valt. U kunt dit ook nauwkeurig berekenen via een rekenformule. De te verwachten maximum oppervlakte temperatuur kan via de helderheidswaarde van een kleur worden bepaald. De helderheidswaarde Y (volgens ISO-norm 7724-1) staat op nagenoeg elke kleurenwaaier vermeld. Is van een kleur de helderheidswaarde (Y) bekend, dan kan de temperatuurstijging in het oppervlak (Tos) worden berekend met behulp van de formule: Tos = 47,5 x (1-Y/100). Temperatuurklasse:
Klasse 1: gunstig – temperatuurstijging ≤ 36ºC Deze kleuren kunt u altijd toepassen, zeker als er sprake is van een extreme zonbelasting, situering: een zuidoostelijke tot een zuidwestelijke richting.
Klasse 2: normaal – temperatuurstijging tussen 36º C en 44º C Deze kleuren kunt u onder normale omstandigheden toepassen. U moet echter wel het onderhoudsschema hanteren (ene jaar inspecteren op gebreken en indien nodig bijwerken en het andere jaar bijwerken en geheel nieuwe laag aanbrengen).
Klasse 3: ongunstig – temperatuurstijging ≥44º C Indien u voor deze klasse kleuren kiest dan zal de verf en de houtendeurromp intensief belast worden door de extreme hoge luchttemperaturen in combinatie met een direct zonbelasting. Denk daarbij bijvoorbeeld aan buitendeuren in zeer onbeschut gelegen zuid/zuid-westgevels en aan buitendeuren die direct boven een warmte reflecterend vlak zijn gesitueerd.
* Bij alle kleuren die in klasse 1 en 2 vallen, zijn de garantievoorwaarden normaal van toepassing. De deur dient te worden onderhouden zoals aangegeven in het
onderhoudsschema. **Zeer donkere kleuren (die in klasse 3 vallen) worden afgeraden door de genoemde temperatuurstijgingen. In de garantievoorwaarden zijn craquele-schades van verf en barstvorming van het onderliggende houtfineer
op deuren, voorzien van kleuren uit klasse III alsmede deuren die transparant zijn afgewerkt, met ingang van 2016 uitgesloten. Onderhoudsschema (eigenaar/bewoner): Afhankelijk van de omstandigheden waaraan de deur bloot staat moet periodiek deskundig onderhoud plaats vinden. Indicatief kan onderstaand schema worden aangehouden. Nadat de glaszetter en schilder de werkzaamheden hebben afgerond dan wordt de zorg voor de deur aan u overgedragen. Algemeen geldt dat het schilderwerk op zogenaamde liggende delen (o.a. bovenzijde van glassponning, de weldorpel) eerder aan onderhoud toe is dan op verticale vlakken.


Mat: laag- tot halfglanzende dekkende afwerking zonder plamuren Glanzend: hoogglanzende dekkende afwerking met schraal plamuren X = inspecteren op gebreken en bijwerken O = bijwerken en geheel nieuwe laag aanbrengen Reiniging / Onderhoud: Reiniging in combinatie met regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van de deuren. Vervuilde deuren verweren sneller. Regelmatig schoonmaken met water en een beetje reinigingsmiddel is voldoende, geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen gebruiken. Let op: geen schoonmaakmiddelen gebruiken die alcohol bevatten. Ook het glas en de kit of rubberband rond de ruiten dienen te worden gereinigd. Deursponningen en het kozijn moeten ook goed schoon worden gehouden.
Indeling kleurklasse

Heeft u een vraag?
Bekijk dan onze meest gestelde vragen!

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×